Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd med ungefär 120 anställda. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Mer information om akademin och vår forskning finner du här.

Beskrivning

Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorsexamen och är ett förordnande på i första hand ett år, med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7 §).

Avhandlingsarbetet kommer att ske inom CAISR Health. CAISR Health är en forskningsprofil inom informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad. Forskning om utveckling av AI-verktyg sker inom profilen i samverkan med forskning om hur dessa verktyg kan tillämpas och skapa värde i vården.  Även om avancerad analys av sjukvårdsdata har potential att förändra sjukvård, begränsas tillämpning av AI i vården av bristen på implementeringsstrategier som är skräddarsydda för de tillämpningens specifika sammanhang. Det finns därför ett behov av att tillhandahålla mer rigorösa och empiriska implementeringsstudier av AI inom hälso- och sjukvården, som ligger till grund för både teoriutveckling och tillämpning i praktiken. Detta gäller för både utveckling av patientresor baserade på analys av vårddata och involvering av relevanta intressenter i utvecklingen av nya vårdlösningar. Ett övergripande mål är att inom CAISR Health bygga en internationellt erkänd och hållbar lärmiljö för AI-implementering inom sjukvården.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser egen forskarutbildning inom området hälsa och livsstil med relevans kring implementering av informationsdriven vård. Som doktorand förväntas du att under handledning arbeta aktivt med eget avhandlingsarbete, gå forskarutbildningskurser, aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling, delta i vetenskapliga seminarier samt att samarbeta med andra doktorander och forskare inom området. Dina forskningsresultat ska fortlöpande avrapporteras på forskningskonferenser och seminarier för att sedan utmynna i en doktorsexamen.

Behörighet

Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). 

För att bli antagen till forskarutbildning inom området hälsa och livsstil krävs att den sökande har grundläggande samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§)


  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i hälsa och livsstil har den som har:
 1. avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil (Högskoleförordningen 7 kap 40§).
 2. avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för aktuellt forskningsprojekt och forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).
För anställningen och antagning i forskarutbildning hälsa och Livsstil krävs dessutom:

-dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil, vetenskaplig mognad, förmåga till kritisk analys och självständigt arbete
-förmåga att inplacera eget forskningsintresse i det gemensamma utbildningsområdet hälsa och livsstil och i aktuellt forskningsprojekt
-övrigt dokumenterade kunskaper/erfarenheter av möjlig betydelse för forskarutbildning inom området hälsa och livsstil
- grundläggande kunskaper och erfarenhet av förändringsarbete inom hälso- och sjukvården såsom interventionsutveckling, implementering, förbättringsarbete, gärna med stöd av hälso- och sjukvårdsdata
- adekvata kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Ansökan

Bifoga följande dokument till din ansökan:

 • Ett personligt brev med beskrivning av hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer
 • Meritförteckning (CV) inklusive förteckning över självständiga arbeten, uppsatser och vetenskapliga publikationer
 • Kopior av examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet
 • En preliminär forskningsplan om 3–5 A4 sidor som innehåller en preliminär plan för avhandlingsarbetet, tydligt relaterat till forskning om implementeringsstudier av AI inom hälso- och sjukvården, som kan ligga till grund för både teoriutveckling och tillämpning i praktiken samt med relevans för utbildningsområdet hälsa och livsstil
 • Uppgift om två referenspersoner alternativt rekommendationsbrev
 • Övriga handlingar du önskar åberopa


Övrigt

Lön för doktorandanställning följer lönestege för doktorander, beslutad vid Högskolan i Halmstad.
Frågor gällande tjänsten besvaras av Jens Nygren under hela perioden och från 210816 även av Henrika Jormfeldt och Ing-Marie Carlsson.
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.
Läs gärna mer om Högskolan i Halmstad här
Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad finner du här.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/66
Kontakt
 • Jens Nygren, projektansvarig, 070- 229 73 70
 • Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad, 072- 977 37 06
 • Ing-Marie Carlsson, 070-855 17 61
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072- 977 37 45
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-09-16

Tillbaka till lediga jobb