Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Akademin för Hälsa och välfärd söker i samarbete med Region Halland en doktorand inom det interdisciplinära forskningsutbildningsområdet hälsa och Livsstil. Anställningen kräver därför att du som sökande har en tillsvidareanställning inom Region Halland.

Beskrivning

Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorsexamen och är ett förordande på i första hand ett år, med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7 §).


Arbetsuppgifter

Anställningen avser egen forskarutbildning inom området hälsa och livsstil inom projektet enligt nedan. Som doktorand förväntas du att under handledning arbeta aktivt med eget avhandlingsarbete, gå forskarutbildningskurser, aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling, delta i vetenskapliga seminarier samt att samarbeta med andra doktorander och forskare inom området. Dina forskningsresultat ska fortlöpande avrapporteras på forskningskonferenser och seminarier för att sedan utmynna i en doktorsexamen.

Doktorandstudierna kommer genomföras inom projektet ”Sömnens betydelse för välbefinnandet hos barn med ADHD - utvärdering av en sömnintervention”, som är ett pågående projekt i samverkan med BUP i Region Halland. Projektet avser att utvärdera en sömnintervention med tyngdtäcke hos barn mellan 6–13 år med nydiagnostiserad ADHD och sömnbesvär. Fyra delstudier genomförs med syfte att utforska sömninterventionens hälsoeffekter, kostnadseffektivitet och upplevelser utifrån barnens respektive föräldrarnas perspektiv. Studien är en randomiserad placebokontrollerad interventionsstudie, med cross-over design. Resultatet syftar till att främja hälsa och livsvillkor och förebygga ohälsa samt att utveckla vård och behandling för barn med ADHD genom att utvärdera evidensen för effekten av tyngtäcke vid sömnbesvär.

Behörighet

Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). 

För att bli antagen till forskarutbildning inom området hälsa och livsstil krävs att den sökande har grundläggande samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§)

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i hälsa och livsstil har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil (Högskoleförordningen 7 kap 40§).
 2. avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för aktuellt forskningsprojekt och forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).

För anställningen och antagning i forskarutbildning hälsa och Livsstil krävs dessutom:
-dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil, vetenskaplig mognad, förmåga till kritisk analys och självständigt arbete
-förmåga att inplacera eget forskningsintresse i det gemensamma utbildningsområdet hälsa och livsstil och i aktuellt forskningsprojekt
-övrigt dokumenterade kunskaper/erfarenheter av möjlig betydelse för forskarutbildning inom området hälsa och livsstil
- arbetsterapeutexamen och arbetserfarenhet av patienter med sömnbesvär och användning av tyngdtäcke
- grundläggande statistikkunskaper (avancerad nivå är meriterande)
- erfarenheter av sömnanalyser med Actigraf
- adekvata kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Ansökan

 Bifoga följande dokument till din ansökan:

 • Ett personligt brev med beskrivning av hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer
 • Meritförteckning (CV) inklusive förteckning över självständiga arbeten, uppsatser och vetenskapliga publikationer
 • Kopior av examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet
 • Anställningsbevis av din tillsvidareanställning inom Region Halland
 • En preliminär forskningsplan om 3–5 A4 sidor som innehåller en preliminär plan för avhandlingsarbetet, tydligt relaterat till projektet ”Sömnens betydelse för välbefinnandet hos barn med ADHD - utvärdering av en sömnintervention” och utbildningsområdet hälsa och livsstil
 • Uppgift om två referenspersoner alternativt rekommendationsbrev
 • Övriga handlingar du önskar åberopa


Övrigt

Lön för doktorandanställning följer lönestege för doktorander, beslutad vid Högskolan i Halmstad. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210801
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/49
Kontakt
 • Ing-Marie Carlsson, avdelningschef, 070-855 17 61
 • Ingrid Larsson, Projektansvarig, 072-977 37 22
 • Eva-Carin Lindgren, prof o forskningsutb.ledare , 073-366 09 55
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-772 10 15
 • Camilla Soto, ST, 035-16 72 42
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072- 977 37 45
Publicerat 2021-05-24
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb