Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Akademin för Hälsa och välfärd söker i samarbete med Region Halland en doktorand inom det interdisciplinära forskningsutbildningsområdet hälsa och Livsstil. Anställningen kräver därför att du som sökande har en tillsvidareanställning inom Region Halland.   

Doktorandstudierna kommer genomföras inom projektet ”Kan du se framtiden”, ett internationellt samverkansprojekt mellan Sverige och Danmark. Projektet avser att studera hållbart deltagande i ett empowermentbaserat fysiskt aktivitetsprogram (EFA) för att främja hälsa samt för att verka för ett ökat välbefinnande, synrelaterad livskvalitet och social gemenskap hos personer som lever med åldersrelaterad makuladegeneration (eng. Agerelated Mauclar Degeneration, AMD). Resultatet kommer sedan ligga till grund för utveckling och implementering av hållbart deltagande i fysisk aktivitet för personer med AMD.

Beskrivning

Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorsexamen och är ett förordande på i första hand ett år, med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7 §). 

Arbetsuppgifter

Anställningen avser egen forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Som doktorand förväntas du att under handledning arbeta aktivt med eget avhandlingsarbete, gå forskarutbildningskurser, aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling, delta i vetenskapliga seminarier samt att samarbeta med andra doktorander och forskare inom området. Dina forskningsresultat ska fortlöpande avrapporteras på forskningskonferenser och seminarier för att sedan utmynna i en doktorsexamen.

Behörighet

Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).
För att bli antagen till forskarutbildning inom området hälsa och livsstil krävs att den sökande har grundläggande samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i hälsa och livsstil har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil (Högskoleförordningen 7 kap 40§).
 2. avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för aktuellt forskningsprojekt och forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil


Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).

För anställningen och antagning i forskarutbildning hälsa och Livsstil krävs dessutom:
-dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil-vetenskaplig mognad, förmåga till kritisk analys och självständigt arbete
-förmåga att inplacera eget forskningsintresse i det gemensamma utbildningsområdet hälsa och livsstil och i aktuellt forskningsprojekt
-övrigt dokumenterade kunskaper/erfarenheter av möjlig betydelse för forskarutbildning inom området hälsa och livsstil
-adekvata kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Ansökan

Bifoga följande dokument till din ansökan:

 • Ett personligt brev med beskrivning av hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer
 • Meritförteckning (CV) inklusive förteckning över självständiga arbeten, uppsatser och vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet
 • Vidimerat anställningsbevis av din tillsvidareanställning inom Region Halland
 • En preliminär forskningsplan om 3–5 A4 sidor som innehåller en preliminär plan för avhandlingsarbetet, tydligt relaterat till projektet ”Kan du se framtiden” och utbildningsområdet hälsa och livsstil
 • Övriga handlingar som du önskar åberopa
 • Uppgift om två referenspersoner alternativt rekommendationsbrev


Övrigt

Lön för doktorandanställning följer lönestege för doktorander, beslutad vid Högskolan i Halmstad. 
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/10
Kontakt
 • Ing-Marie Carlsson, avdchef o projektledare, 035-16 78 21
 • Eva-Carin Lindgren, prof o forskningsutb.ledare, 073-366 09 55
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-772 10 15
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-16 76 55
 • Camilla Soto, ST, 035-16 72 42
Publicerat 2021-03-08
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb