Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker 2 universitetslektorer i Statsvetenskap

  • Tillsvidareanställningar 50-100% med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för lärande, humaniora och samhälle.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning. Flera av våra utbildningar och forskargrupper är unika för Sverige. Under de senaste åren har samtliga akademier utvecklat labbmiljöer i syfte att utveckla utbildning och forskningen. Högskolan profilerar sig som ”det innovationsdrivande lärosätet” och har en erkänt god ställning som samverkanspartner med privat och offentligt näringsliv.

Vid akademin för lärande, humaniora och samhälle bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning, forskning samt regional och internationell samverkan inom områden som rör skola, samhälle, kommunikation och kultur. Akademin är inne i en intensiv utvecklingsfas av konsolidering och profilering med målet att stärka och förena ämnesdjup med tvärvetenskaplig samverkan. För att förstärka ämnet Statsvetenskap söker vi universitetslektorer med bred kompetens inom ämnesområdet som kan bidra till utvecklingen av programmet Samhällsanalys och kommunikation.

Inom Statsvetenskap i Halmstad bedrivs forskning inom jämförande och internationell politik, demokratiteori och kvantitativa studier av internationella demokratidata, offentlig förvaltning, politiska innovationer, idé-, ideologi- och policyanalys och politisk kommunikation.

Akademins tvärvetenskapliga profil är utbildningsvetenskap och högskolan har i anslutning till akademin en nyligen inrättad labbmiljö Digitalt Laborativt Centrum (DLC) som resurs för utbildning och forskning. I gränssnittet mellan utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap skapas spännande samarbetsmöjligheter inom forskning och utbildning kring aktuella samhällsutmaningar internationellt, nationellt och lokalt, inte minst ur demokrati-, globaliserings- och utbildningsperspektiv.

För närvarande tillämpar vi 30% forskning under det första året vid nyanställningar. Högskolan förutsätter också att du som forskare söker externa forskningsmedel liksom att du engagerar dig i den samverkan vi utvecklar med samhället.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av utvecklingsarbete, forskning, undervisning, uppsatshandledning och administration inom utbildningsprogrammet Samhällsanalys och kommunikation. Undervisning inom andra utbildningar som behöver stats- och samhällsvetenskaplig kompetens kan förekomma. Undervisning sker på svenska och engelska. Utvecklingsarbete av kurser på avancerad och mastersnivå kan också ingå. Som forskare förväntas du samarbeta med forskare inom andra ämnesinriktningar vid akademin och Högskolan i Halmstad, samt med lokala, regionala, nationella och internationella partners.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Utöver den allmänna behörigheten ovan är det ett krav att de sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder

"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket //….// Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för de aktuella anställningarna:

  • förmåga att bidra till utveckling av programmet Samhällsanalys och kommunikation,
  • förmåga att bidra till statsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning som rör digitalisering, policyanalys, offentlig förvaltning, utvärderingsteori, globala frågor, demokrati och medborgarskap, politisk kommunikation och lärande,
  • dokumenterad samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet,
  • dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

 

Då LHS profileras mot digitalisering, är det meriterande om du i din undervisning och forskning ägnat dig åt frågor som anknyter till digitaliseringens konsekvenser, möjligheter och problem i relation till demokrati, kommunikation, politisk styrning, förvaltning, lärande och samhällsfrågor. Det är meriterande med tidigare forskning inom policyanalys, offentlig förvaltning, utvärderingsteori, globala frågor, demokrati och medborgarskap, politisk kommunikation och lärande. Det är en fördel med erfarenhet av statistisk analys och kvantitativ metod. Det är meriterande om sökande har erfarenheter utanför akademin i för programmet relevanta områden.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vid rekryteringen kommer intervjuer, provföreläsningar och referenstagning att användas. Det är därför viktigt med en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet och även personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och arbetsmetoder.

Ansökan ska bestå av en elektronisk pdf fil och innehålla:

1. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg

2. En redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.

b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m.m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.

c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet  ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser

d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

3. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

4. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6
Kontakt
  • Helen Fuchs, tf. Akademichef, 035-167234
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 035-167183
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2018-04-06
Sista ansökningsdag 2018-05-20

Tillbaka till lediga jobb