Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en biträdande universitetslektor i företagsekonomi.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar: avdelningen för miljö- och biovetenskap, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi och avdelningen för engineering and innovation . FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn kommer att undervisa, forska och arbeta med samverkansuppgifter, och det finns även möjlighet att ta administrativa uppdrag. Arbetsuppgifterna innehåller minst 50% forskning.

Tjänsten kommer ha en tyngdpunkt på redovisningsforskning om normer och normeringsprocesser inom ekonomiska och finansiella system. Den aktuella tjänsten kopplas till forskningsprogrammet TRAINS (Transformation, Innovation and Norm Sciences) som startar den 1 januari 2024. Programmet ingår i fokusområdet smarta städer och samhällen och fokuserar på att förklara och förstå normativa strukturer kopplade till transformation och innovation på olika samhälleliga nivåer. 

Inom ramen för TRAINS  kommer den biträdande lektorn att i samverkan med andra forskare söka externa forskningsanslag, publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter, samt delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för forskningsprogrammets utbildning och forskning. 

Genom att anlägga normvetenskapliga perspektiv på redovisning förväntas den biträdande lektorn bidra till att öka medvetenheten om och adressera de implicita och explicita normer som kan påverka redovisningspraxis, beslutsfattande och resultat. Detta kan i sin tur leda till mer rättvisa och inkluderande redovisningsmetoder och en djupare förståelse av hur normer och värderingar påverkar ekonomiska och finansiella system. Exempel på forskning som en biträdande lektor kan ta sig an inom ramen för TRAINS inkluderar:

  • Normer i redovisningssystem: Normvetenskap kan användas för att analysera och ifrågasätta de normer och värderingar som genomsyrar redovisningssystem. Detta inkluderar att undersöka hur traditionella redovisningsnormer kan vara präglade av kön, etnicitet eller andra sociala faktorer och hur dessa normer påverkar redovisningspraxis och resultat.
  • Normer i revision: Forskning inom redovisning och revision kan granska de normer och förväntningar som påverkar revisorers beslut och omdömen. Detta kan innebära att identifiera och utmana normer som kan leda till omedveten bias eller förtroendekonflikter i revisionsprocessen.
  • Hållbarhetsredovisning och normer: Med ökad uppmärksamhet på hållbarhetsredovisning kan normvetenskap användas för att analysera och kritisera de normer och värderingar som påverkar hur organisationer mäter och rapporterar sina hållbarhetsprestationer.
  • Maktstrukturer och normer: Genom att tillämpa normvetenskap kan forskare inom redovisning utforska hur maktstrukturer och hierarkier i organisationer påverkar normer inom redovisning och vilka konsekvenser detta kan ha för rättvis redovisningspraxis.
  • Mångfald och inkludering i redovisning: Forskning inom redovisning kan använda normvetenskap för att belysa frågor om mångfald och inkludering, inklusive hur normer och förväntningar relaterade till kön, etnicitet och andra faktorer påverkar karriärutveckling och representation inom ekonomyrken.

 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4a §).

Biträdande lektor är en meriteringsanställning, enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år. Efter prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tillsvidare som universitetslektor.

Bedömningen av kvalifikationerna för denna tjänst utgår från bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad. (Se Riktlinjer för rekrytering och befordran, s. 14-15).

Bedömningen av sökandens vetenskaplig skicklighet utgår från Högskolans anställningsordning. (Se punkt 4.8)

Övriga kvalifikationer

Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Specifika kvalifikationer för denna anställning:

Avlagd doktorsexamen i företagsekonomi eller närliggande ämne av relevans för utlysningen. Tillräcklig kompetens för undervisning inom ämnet redovisning på grundnivå antingen via forskning eller via yrkeserfarenhet tex revisor, redovisningskonsult eller ekonomiansvarig/controller på företag. Intresse för normvetenskapliga perspektiv. God samarbetsförmåga och erfarenhet av samverkan med aktörer utanför akademin. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Kunskaper i svenska tillräckligt goda för att självständigt bedriva undervisning. 

Meriterande kvalifikationer för denna anställning:

Praktisk yrkeserfarenhet inom ekonomi och/eller juridik. Tvärvetenskaplig kompetens tex erfarenhet av både företagsekonomiska, juridiska och/eller rättssociologiska aspekter på redovisning. Erfarenhet av att arbeta med normvetenskapliga perspektiv. Erfarenhet av att undervisa på svenska. Erfarenhet av forskning inom entreprenörskap, innovation/transformation och/eller hållbarhet. Erfarenhet av att söka och erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Erfarenhet av att ha publicerat egen forskning i internationella referentgranskade tidskrifter.

För befordran till universitetslektor 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidare anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven i anställningsordningen samt kraven här nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång. 

Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

Bedömningen av kvalifikationer avseende vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap, administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället preciseras i Riktlinjer för rekrytering och befordran (s. 14 - 19).  

Nedan specificeras de särskilda bedömningsgrunder som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås för att behörighetskraven för anställningen som universitetslektor ska anses uppfyllda. Bedömningen ska ske på prestationer som skett under perioden som biträdande universitetslektor.

God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Visad förmåga att aktivt söka extern finansiering antingen självständigt eller i samarbete med övriga forskare inom forskningsprogrammet TRAINS. Publicerade forskningsresultat, minst 3 stycken, relevanta för forskningsprogrammet TRAINS och i för det egna ämnesområdet etablerade internationella peer-granskade tidskrifter, samt ha kommunicerat forskning på internationella konferenser. Visad förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten vid Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet. Dokumenterad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter vid Högskolan i Halmstad.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/140
Kontakt
  • Jonas Gabrielsson, 035167966
Facklig företrädare
  • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2023-10-19
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb