Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Beskrivning

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 11 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd.

Avdelningen samhälle och välfärd vid Akademin för hälsa och välfärd är en miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har sin grund i en unik och stark samhällsvetenskaplig tradition som knyter an till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till magister, master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil. Avdelningen bedriver idag utbildning och forskning inom arbetsvetenskap, handikappvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi och socialt arbete. Det pågår ett utvecklingsarbete mot att starta upp ett socionomprogram.

Inom ramen för ovan utlyses en anställning som biträdande universitetslektor i socialt arbete. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år heltid men den ger också möjlighet att ansöka om befordran till lektor vilket om den anställde anses behörig kan övergå i en tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter

Anställningen är en meriteringstjänst och inkluderar ca 50 % forskning och därutöver undervisning och administration. Forskningen förväntas ske i samverkan med närliggande verksamheter inom det sociala området och bidra till utvecklingen av praktiknära välfärdsforskning vid Högskolan. Som forskare förväntas du bidra till forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även samarbeta med andra forskare inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av Avdelningen samhälle och välfärd och ämnet socialt arbete. En viktig arbetsuppgift är att stärka högskolans forskning inom socialt arbete för att säkerställa utvecklingen av och kvalitéten i en socionomutbildning.

Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs företrädelsevis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. Undervisning bedrivs främst inom socialt arbete, men undervisning inom andra ämnen kan förekomma. Du kommer också att bedriva utvecklingsarbete av kurser på grund och avancerad nivå. Undervisning på forskarutbildningsnivå kan bli aktuellt. Administrativa uppgifter ingår också.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. (HF 4 kap 4a §)

Du som sökande har en doktorsexamen i socialt arbete alternativt angränsande områden. Meriterande är forskning inom något av det sociala arbetets centrala kunskapsområden barnavård, fattigdom eller missbruk. Kunskaper om eller intresse av att utveckla kompetens inom digitalisering och hållbart socialt arbete är önskvärt. Vidare är det meriterande med erfarenhet av att bedriva forskning i samverkan med omgivande samhälle. Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet styrkta av referenser från tidigare arbetsgivare.

För Högskolan i Halmstad är det meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning 15 hp eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga kompetensen. Även ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället ska vara grunder för bedömning.

Ansökan

Ansökan ska bestå av:

 1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.
 2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 3. En fullständig publikationslista.
 4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:a) vetenskaplig skicklighet b) pedagogisk skicklighet c) ledarskap och administrativ skicklighet d) samverkan med det omgivande samhället 
 5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Eventuella kompletterande handlingar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/111
Kontakt
 • Helena Eriksson, avdelningschef, 035-167360
 • Anna Friis, HR-specialist, 035-167622
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-12-03
Sista ansökningsdag 2020-01-12

Tilbake til ledige stillinger