Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Två doktorander i informatik med fokus på digitalt lärande 

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts! 

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Högskolan i Halmstad utlyser totalt sex doktorandanställningar varav två vid akademin för lärande, humaniora och samhälle. Doktoranderna knyts till forskningsprogrammet LeaDS vars inriktning handlar om lärande och digitalisering i olika samhällskontexter. Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorsexamen.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har cirka 90 medarbetare inom avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Via olika forskarskolor är även flera doktorander knutna hit. Forskningen vid akademin är profilerad mot lärande, digitalisering och social förändring. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, forskning och SamLär, en viktig nod för samverkan.

Akademin lärande, humaniora och samhälle

Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och LHS har sedan flera år byggt upp en nationellt profilerad miljö med fokus på forskning om hur digitala verktyg påverkar skola och lärarutbildning. Forskare i forskningsmiljön har utvecklat flera forskningsprojekt i nära samverkan med skolor i regionen. DLC, Digitala laborativt centrum, vid Högskolan i Halmstad skapar unika möjligheter för barn och elever, lärarstudenter och yrkesverksamma lärare att möta forskare i spännande forsknings och utvecklingsprojekt.

Som doktorand kommer du att anställas på avdelningen för lärande och knytas till forskningsprogrammet LeaDS https://www.hh.se/forskning/forskningsprogram/leads---larande-i-ett-digitalt-samhalle.html 
I den nyligen lanserade svenska nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i sin yrkesverksamhet. Vi söker nu dig som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning.

Beskrivning

Digitaliseringen förändrar vår vardag och samhället som helhet. Digitala verktyg påverkar hur medborgare i alla åldrar arbetar, studerar, konsumerar och upprätthåller sociala kontakter. Detta ställer nya krav på hur undervisning och lärande ska organiseras. Högskolan i Halmstad utlyser härmed två doktorandtjänster vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Doktoranderna knyts till forskningsprogrammet LeaDS vars inriktning handlar om lärande och digitalisering i olika samhällskontexter. Centrala problemställningar kan röra sig på såväl policynivå som vara verksamhetsnära. Det kan medföra studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv såväl som studier av professionsutveckling, samt individers och gruppers lärande med digital teknik. Forskningsfrågor som ligger till grund för forskningen inom LeaDS utgör grunden för doktorandernas forskningsprojekt:

•    Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i skolor, inom högre utbildning och på arbetsplatser (industri och offentlig sektor)?
•    Hur kan digital teknik utvecklas och användas i utbildningsmiljöer och i andra sammanhang för att stödja lärande, kommunikation och kompetensutveckling?
•    Vilka processer och färdigheter krävs för att klara en digitaliserad skola, arbetsliv och samhälle och hur kan dessa färdigheter beskrivas, analyseras och förstås?
•    Vilka nya möjligheter för lärande och professionsutveckling erbjuds genom utveckling och användning av moderna digitala former av interaktion och automatiserade system baserade på artificiell intelligens och maskininlärning?

Forskarutbildningens genomförande    
Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete, samt deltagande i forskarutbildningens kurser, seminarier och andra aktiviteter. 

Villkor
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs du blir antagen till forskarutbildning samt att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Högskolan i Halmstads fastställda lönestegen för doktorander.

Ämnesbeskrivning
Informatik är ett ämne inom området informationsteknologi som förenar teknikutveckling, design och tjänsteperspektiv på informationsteknologi, och syftar till att utveckla teorier och begrepp för att analysera, beskriva, förstå och designa ny IT-användning. Informatik inriktas på olika aspekter av design, organisering och användning av IT på såväl individuell och organisatorisk som samhällelig nivå. Metodmässigt spänner ämnet i huvudsak från användarstudier, empiriska fallstudier till experimentella undersökningar och designstudier.


Arbetsuppgifter

Doktorand 1 
Då en stor utmaning i dagens skola och lärarutbildning rör användandet av digitala verktyg i undervisning av ett specifikt ämne ser vi gärna sökande med fokus på digitalisering och ämnesdidaktik kopplat till naturvetenskap. Detta kan innebära forskningsprojekt som handlar om exempelvis simulering och visualisering i undervisning i naturvetenskap eller användandet av virtuella laborationer och AR/VR i undervisningen. I doktorandprojektet studeras hur arbetssätt och metoder som inkluderar digital teknologi utvecklas och införlivas i undervisningen i naturvetenskap genom lärarutbildningen eller i skolan.

Doktorand 2 
I detta projekt undersöks hur virtuella case kan användas för att utveckla lärarstudenter och/eller yrkesverksamma lärares professionella kunskap att hantera komplexa situationer som kan uppstå i lärares vardag. Projektet virtuella case som verktyg för lärares professionella utveckling handlar om datorbaserad visualisering av olika autentiska och komplexa situationer som kan uppstå i läraryrket och som kan upplevas som problematiska eller komplexa för lärare att lösa. I doktorandprojektet studeras hur lärarstudenter utvecklar sina professionella kunskaper om undervisning och lärande när de arbetar med virtuella fall.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå framgår av Högskoleförordningen kapitel 7, paragraf 39: 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).

Särskild behörighet

För behörighet att antas som studerande till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att studenten avlagt examen på avancerad nivå (eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå) inom informatik, informationssystem, interaktionsdesign, datavetenskap, utbildningsvetenskap eller annat område som bedöms relevant för forskarutbildningsämnet. 

Lön

Doktorander är anställda hos Högskolan och lön betalas ut enligt lönetrappa.

Ansökan

Så här utformar du din ansökan.
Att söka jobb hos oss - Högskolan i Halmstad (hh.se)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/37
Kontakt
  • Mattias Nilsson, 070-8106553
  • Pernilla Nilsson, 070-8352772
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-05-05
Sista ansökningsdag 2023-06-06

Tillbaka till lediga jobb