Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning

I den nyligen lanserade svenska nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i sin yrkesverksamhet. Vi söker nu dig som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning.

Forskarskolan
Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering, är en nationell forskarskola som under våren 2020 antar minst nio doktorander. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning. Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Som doktorand vid Högskolan i Halmstad kommer du att antas till forskarutbildning vid Göteborgs Universitet.

Forskningsmiljön
Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har sedan flera år byggt upp en nationellt profilerad miljö med fokus på forskning om hur digitala verktyg påverkar skola och lärarutbildning. Forskare i forskningsmiljön har utvecklat flera forskningsprojekt i nära samverkan med skolor i regionen.  DLC, Digitala laborativt centrum, vid Högskolan i Halmstad skapar unika möjligheter för barn och elever, lärarstudenter och yrkesverksamma lärare att möta forskare i spännande forsknings och utvecklingsprojekt. Som doktorand kommer du att anställas på lärarutbildningen och ingå i forskningsmiljön CLKS och forskargruppen DLSS (Digitalt Lärande i Skola och Samhälle ).

Forskningsinriktningar
Den doktorandtjänst som här utlyses kommer att vara knuten till den nationella forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering. Inom forskarskolan berörs frågor kopplat till digitalisering i skola, förskola och lärarutbildning i vid bemärkelse.  Centrala problemställningar kan röra sig på såväl policynivå som vara verksamhetsnära. Det kan medföra studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv såväl som studier av lärares och lärarutbildares undervisning och elevers och lärarstuderandes lärande med digital teknik (mer info hittar du på https://hh.se/forskarskolalarare).

Då en stor utmaning i dagens skola och lärarutbildning rör användandet av digitala verktyg i undervisning av ett specifikt ämne ser vi gärna sökande med fokus på digitalisering och ämnesdidaktik kopplat till ett skolämne (TPACK). Detta kan innebära forskningsprojekt som handlar om exempelvis simulering och visualisering i undervisning i naturvetenskap, programmering i samhällskunskap eller matematik eller användandet av virtuella laborationer och AR/VR i undervisningen.

Doktoranden anställs inom lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och kommer att genomföra doktorandstudier under 80 procent, och undervisa 20 procent, av arbetstiden. Doktoranden kommer att antas till forskarutbildning vid Göteborgs universitet.

Forskarutbildningens genomförande    
Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete, samt deltagande i forskarutbildningens kurser, seminarier och andra aktiviteter.

Villkor
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs du blir antagen till forskarutbildning samt att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Högskolan i Halmstads fastställda lönestegen för doktorander.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Om särskilda skäl åberopas skall dessa motiveras i ansökan.

Utöver grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå får krav på särskild behörighet ställas. Krav på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att forskarstuderande ska kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (högskoleförordningen 7 kapitel 40 §). För att antas till utbildning på forskarnivå i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap krävs följande:

att den sökande fullgjort kursfordringar om minst 45 hp inom tillämpad informationsteknologi eller annat ämne med relevans för tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, varav minst 30 hp på avancerad nivå, och lärarexamen samt ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Aktuella studieplaner med specifika krav på behörighet finns tillgängliga här: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1551/1551977_u2015-335_asp_till--mpad-it-ubv_beslut_151022.pdf

Urval och antagning
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Viss vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan.

Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp.

Ansökan
Ansökan görs via Högskolans webbaserade rekryteringsverktyg som du når på länken nedan. Ansökan skall innehålla följande:

 • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra publikationer (max tre stycken)
 • Personligt brev där du kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen (max två sidor)
 • Förslag till forskningsskiss på maximalt 3 sidor. Forskningsskissen kan skrivas på svenska eller engelska och bör relateras till forskarskolans forskningsprogram, se länk till ansökan UPGRADE. Skissen bör innehålla övergripande och preliminär information om det tänkta projektets syfte, teoretiska utgångspunkter samt vilken metod som planeras att användas.
 • Övriga handlingar som du önskar åberopa
 • Uppgift om två referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev

För frågor om forskarskolan och forskningsprojekt, Pernilla Nilsson 
För frågor om anställning vid lärarutbildningen, Mattias Nilsson 

Sista ansökningsdag: 2020-03-15

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/11
Kontakt
 • Pernilla Nilsson, pernilla.nilsson@hh.se / 035-167 552
 • Mattias Nilsson, mattias.nilsson@hh.se / 0708106553
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S Högskolan i Halmstad, 070-7721015
 • Camilla Soto, ST Högskolan i Halmstad, 035-167242
 • Anniqa Lagergren, LF Högskolan i Halmstad, 035-167655
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Terug naar vacatures