Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning

Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst söker nu sammanlagt 10 doktorander inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum - En forskarskola för lärarutbildare (KÄKK). Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildningen. Forskningsprojekten ska kretsa kring praktiknära ämnesdidaktisk forskning inom ett av följande ämne/ämnesområde: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik eller språk med planerad start oktober 2020. Denna annons riktar sig specifikt till samhällsvetenskapernas didaktik.

Beskrivning
Inom ramen för forskarskolan söker vi nu tre till fyra platser med ämnesdidaktisk inriktning mot de samhällsvetenskapliga skapliga ämnena historia, samhällskunskap eller geografi. Anställning kommer att ske på något av de tre lärosätena.

Bakgrund Behovet av lärare och lärarutbildare som sätter undervisningens praktik och ämneskunskaper i centrum är stort. Inte minst är frågan om hur ämneskunskaper kan omvandlas till relevant undervisning central. KÄKK kommer att ha en praxisnära inriktning. Syftet med detta är att utveckla den ämnesdidaktiska teorin i samspel med praktiken. Den forskning som kommer att bedrivas inom doktorandprojekten syftar till att utveckla undervisningen i skolan eller lärarutbildningen och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och erövrande av ny kunskap. Frågor kring urval av undervisningsinnehåll och hur denna ska transformeras för att bli möjligt att lära är frågor som ska studeras.

Forskarskolan Doktorandplatser erbjuds inom flera olika ämnen/ämnesområden: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik och språk. Alla doktorander antas på Karlstads universitet men bereds anställning på något av de tre lärosätena. Forskningsprojektet ska bedrivas inom ramen för forskarskolans övergripande program. Forskarskolan hålls samman av fyra gemensamma kurser och en gemensam seminarieverksamhet. De gemensamma kurserna kommer bland annat att behandla ämnesdidaktisk teori och metod, perspektiv på arbetsintegrerat lärande och frågor om evidens och vetenskaplig grund. Seminarieverksamheten sker både lokalt, nationellt och internationellt. En internationell seminarieserie erbjuds på distans med ledande internationella forskare inom ämnesdidaktik med hemvist i London och Helsingfors. Mer information om forskarskolans program och upplägg hittas på följande hemsida  https://www.kau.se/rose/kakk

Ämnesmiljön
Du antas som doktorand till Karlstads universitet. En till två tjänster tjänster har placering vid Högskolan Väst, en till två tjänster vid Högskolan i Halmstad och en till två tjänster vid Karlstads universitet.
Tjänsten/tjänsterna vid Högskolan Väst har inriktning mot samhällskunskap eller historia, dock företrädesvis samhällskunskap.
Tjänsten/tjänsterna vid Högskolan i Halmstad har inriktning samhällskunskap med fokusering på demokrati och hållbar utveckling.
Tjänsten/tjänsterna vid Karlstads universitet har valbar inriktning mot historia, samhällskunskap eller geografi.

Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. På Karlstads universitet är den ämnesdidaktiska forskningen organiserad runt centrumbildningar. CSD (Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (geografi, historia och samhällskunskap), se https://www.kau.se/csd. Alla antagna doktorander kommer tillhöra denna forskningsmiljö. CSDs forskning har en inriktning mot undervisningens praktik med fokus på praktiknära undervisningsutveckling samt ämnesdidaktisk teori och begreppsutveckling. Doktorander med tjänst i Karlstad rekommenderas att anknyta sin forskning till CSDs forskningsprogram: https://www.kau.se/files/2019-01/CSD, forsknings- och verksamhetsprogram 2019-2021.docx.pdf.

På Högskolan Väst ingår doktoranden också i den utbildningsvetenskapliga miljön Barn- och ungdomsvetenskap, se: https://www.hv.se/forskning/forskningsmiljoer/barn-och-ungdomsvetenskap/. Inriktningen på forskningsprojektet är öppen.

På Högskolan i Halmstad bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning i miljön Centrum för lärande kultur och samhälle (CLKS), se: https://www.hh.se/forskning/forskningsmiljoer/centrum-for-larande-kultur-och-samhälle-clks.htlm Forskningen fokuserar på digitalisering, professionsutveckling och
ämnesdidaktiska transformationer utifrån det teoretiska ramverket Pedagogical Content Knowledge (PCK). Sökande rekommenderas att fokusera på hur ett undervisningsinnehåll kopplat till demokrati och hållbar utveckling kan transformeras för att bli möjligt att lära.

Forskarutbildningens genomförande
Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete, samt deltagande i forskarutbildningens kurser, seminarier och andra aktiviteter.

Villkor
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet eller högskolas fastställda lönestegen för doktorander.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Om särskilda skäl åberopas skall dessa motiveras i ansökan.

Dessutom krävs särskild behörighet, kraven specificeras i aktuell studieplan. Beroende på utbildningsbakgrund kan antagning ske till olika forskautbildningsämnen med olika studieplaner. Historia och geografi (kulturgeografi med geografididaktisk inriktning) har egna studieplaner. Sökande med inriktning mot samhällskunskap antas i pedagogiskt arbete eller statsvetenskap. Aktuella studieplaner med specifika krav på behörighet finns tillgängliga här: https://www.kau.se/csd/forskning/forskarutbildning.

Urval och antagning
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Viss vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan.

Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp.

Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg som du når på länken http://kau.varbi.com/what:job/jobID:314346/

Ansökan skall innehålla följande:
• Skriv in första-, andra-  och eventuellt tredjehandsalternativ på det lärosäte du är intresserad av att bli erbjuden anställning (Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad eller Högskolan Väst)
• Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
• Kopia av examensarbeten och andra publikationer (max tre stycken)
• Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen (max två sidor)
• Förslag till forskningsskiss på maximalt 3 sidor. Forskningsskissen kan skrivas på svenska eller engelska och bör relateras till forskarskolans inriktning, se https://www.kau.se/rose/kakk. Skissen bör innehålla övergripande och preliminär information om det tänkta projektets syfte, teoretiska utgångspunkter samt vilken metod som planeras att användas
• Övriga handlingar som du önskar åberopa
• Uppgift om två referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev

Sista ansökningsdag: 2020-03-15

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/10
Kontakt
  • Johan Samuelsson, föreståndare, johan.samuelsson@kau.se / 054-700 1303
  • Niklas Gericke, vetenskaplig ledare, niklas.gericke@kau.se / 054-700 1516
  • Pernilla Nilsson, rep Högskolan i Halmstad, pernilla.nilsson@hh.se / 035-167 552
  • Lena Sjöberg, rep Högskolan Väst, lena.sjoberg@hv.se / 0520-223 724
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S Högskolan i Halmstad, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST Högskolan i Halmstad, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, LF Högskolan i Halmstad, 035-167655
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Terug naar vacatures