Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Högskolan i Halmstad är en spännande arbetsplats för lärande, utveckling och forskning i interaktion med sin omgivning. Vi söker för närvarande en Universitetslektor i miljövetenskap 

Arbetsuppgifter

Anställning som universitetslektor avser undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Undervisning bedrivs inom program och kurser bla på det från ht 2019 nyinrättade programmet miljö, innovation och hållbarhet. Undervisningen avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå, handledning av examensarbete samt handledning doktorander. Den anställde förväntas ansvara för kurser inom naturresurshantering och miljökemi men även undervisning utanför dessa
områden kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa uppgifter. Ledningsuppgifter såsom programledarskap kan komma att ingå liksom laboratorieansvar eller arbete med hållbarhetsfrågor. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet utgör också en arbetsuppgift, liksom deltagande i arbetet med
grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

I forskningsgruppen Rydberglaboratoriet för Tillämpad Naturvetenskap bedrivs flervetenskaplig forskning bl.a.inom områdena biologi, biomedicin och miljövetenskap. Vi har vi ett särskilt fokus på miljöinnovationer och forskar inom områdena ekosystemvetenskap (bl.a. biodiversitet, ekosystemtjänster, miljöpåverkan), vattenresurshantering (bl.a. naturbaserade lösningar, miljöriskbedömning) och förnybar energi (bl.a. biogas och vindkraft).Vi bedriver också tematisk forskning tillsammans med forskare i innovationsvetenskap, företagsekonomi och industriell organisation inom områdena cirkulär ekonomi, hållbara affärsmodeller och riskhantering.

Högskolan i Halmstad förutsätter att du som forskare söker externa forskningsmedel och engagerar dig i den samverkan vi utvecklar med vår omvärld. God förmåga till att samarbeta med kollegor från olika ämnediscipliner är också av vikt.

Behörighet

"Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet är dels den som har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen." (HF 4 kap 4 §)

Utöver den allmänna behörigheten enligt ovan kräver Högskolan i Halmstad att lektor ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bred kompetens inom ämnesområdet miljövetenskap med inriktning mot miljöresurshantering eller disputerad i miljöteknik (utveckling av miljöinnovationer) eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. 

Bedömningsgrunder

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Ledarskap och administrativ skicklighet
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:
• En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
• En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
• En fullständig publikationslista.
• En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b)pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
• Maximalt åtta (8) åberopade publikationer. Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk.

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/90
Kontakt
  • Sylvia Waara, 035- 16 76 95
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-09-02
Sista ansökningsdag 2019-11-07

Retour aux postes vacants