Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Vi söker en universitetslektor med fokus på byggproduktion. Välkommen att vara en del av en inspirerande och modern miljö vid Högskolan i Halmstad!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH) är en av Högskolans fyra akademier och tjänsten är placerad vid avdelningen för bygg- och energiteknik inom FIH. Inom avdelningen bedrivs undervisning och forskning inom området bygg och energi. Vi utbildar byggingenjörer, bygg- och fastighetsekonomer, energiingenjörer och hösten 2019 så startade dessutom masterprogrammet ”Energismart innovation i byggd miljö”.

Forskningen inom byggteknik behandlar ledning och organisation av byggprocesser, gröna affärsmodeller, digitalisering, innovationsspridning och ledning, betongstrukturer och hållbart byggande nationellt och i utvecklingsländer. En forskningsanknytning till ett av högskolans profilområden Smarta städer och samhällen är under utveckling. Inom Energiteknik bedrivs forskning främst inom Fjärrvärme och Vindkraft och forskning som tydligare knyter samman energi- och byggteknik är ett utvecklingsområde för avdelningen.

Mer information om Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor avser undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. På Högskolan i Halmstad finns ambitionen att det skall vara ett snitt på 60 % undervisning och 40 % forskning över hela högskolan. Avseende undervisning hänför sig arbetsuppgifterna i första hand till utveckling av kurser samt undervisning på grund- och avancerad nivå inom byggproduktion och energisystem på akademins kurser inom byggområdet och närliggande teknikområden. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska.

Forskningsmässigt ska tjänsten ska kopplas till pågående bygginnovationsforskning samt byggtekniks nuvarande forskning samt befintliga forskarutbildningsrättigheter inom Innovationsvetenskap. Det finns stora möjligheter att vara med och bygga upp forskningen med fokus på byggandets utveckling och avsikten är att forskningen kan knytas till ett av högskolans två profilområden: "Smarta städer och samhällen". Forskningserfarenhet om offentliga organisationers påverkan på innovation i byggande är meriterande. Tjänsten kommer innebära att man söker externa forskningsmedel och ett engagemang i den samverkan som vi utvecklar med vår omvärld. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet utgör också en arbetsuppgift, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer

Bred kompetens inom ämnesområdet byggteknik, med en bakgrund som civilingenjör inom samhällsbyggnadssektorn eller motsvarande. I undervisning i byggproduktion är kunskaper och erfarenhet av undervisning av kontraktsjuridik, arbetsrätt och offentligrätt i relation till byggande speciellt meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Även sökande som ännu ej disputerat men som har ett planerat disputationsdatum och som kommer att disputera senast 220531 är välkomna att söka. I de fall behöver ett intyg gällande den planerade disputationen från exempelvis huvudhandledare bifogas ansökningshandlingarna.

För anställning som universitetslektor på Högskolan i Halmstad krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik, att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt att hen förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder

”Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en universitetslektor.” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet har Högskolan i Halmstad beslutat om följande bedömningsgrunder för anställningen som lektor:

 • Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet
 • Förmåga att samverka med omgivande samhälle

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (pdf) paket, vart och ett innehållande:

 • En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
 • En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 • En fullständig publikationslista.
 • En redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:
  a) Vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter.
  b) Pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling mm.
  c) Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
  d) Förmåga att samverka med omgivande samhälle ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 • Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning. Ange därför ditt löneanspråk när du söker tjänsten.

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20220701
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/97
Kontakt
 • Erik Möllerström, 035-167675
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-11-18
Sista ansökningsdag 2022-02-28

Tillbaka till lediga jobb