Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en universitetslektor i statsvetenskap för en tillsvidareanställning, med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårsstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning. Flera av våra utbildningar och forskargrupper är unika för Sverige. Under de senaste åren har samtliga akademier utvecklat labbmiljöer i syfte att utveckla utbildning och forskningen. Högskolan profilerar sig som ”det innovationsdrivande lärosätet” och har en erkänt god ställning som samverkanspartner med privat och offentligt näringsliv.

Vid akademin för lärande, humaniora och samhälle bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning, forskning samt regional och internationell samverkan inom områden som rör skola, samhälle, kommunikation och kultur. Akademin är inne i en intensiv utvecklingsfas av konsolidering och profilering med målet att stärka och förena ämnesdjup med tvärvetenskaplig samverkan. För att förstärka ämnet Statsvetenskap söker vi en universitetslektorer med bred kompetens inom ämnesområdet som kan bidra till utvecklingen av programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation.

Inom Statsvetenskap i Halmstad bedrivs forskning inom jämförande och internationell politik, demokratiteori och kvantitativa studier av internationella demokratidata, offentlig förvaltning, politiska innovationer, idé-, ideologi- och policyanalys och politisk kommunikation.

Akademin har en tvärvetenskaplig profil  och högskolan har i anslutning till akademin en labbmiljö Digitalt Laborativt Centrum (DLC) som resurs för utbildning och forskning. I gränssnittet mellan olika discipliner skapas spännande samarbetsmöjligheter inom forskning och utbildning kring aktuella samhällsutmaningar internationellt, nationellt och lokalt, inte minst ur demokrati-, globaliserings- och utbildningsperspektiv.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning, uppsatshandledning och administration kopplat till detta, inom utbildningsprogrammet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation. Undervisning inom andra utbildningar som behöver stats- och samhällsvetenskaplig kompetens kan förekomma, t ex lärarutbildningarna, programmet Kultur och samhällsutveckling samt fristående kurser och uppdragsutbildningar inom det statsvetenskapliga/samhällsvetenskapliga områden. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket //….// Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för den aktuella anställningen:

Det är meriterande med forskning och undervisningserfarenhet inom offentlig förvaltning, tjänstemannaroller, utvärderingsteori, policyanalys, politisk kommunikation, demokrati, lärande och samhällsfrågor vilka är bärande områden inom programmet Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation. Det är också meriterande med empiriskt fokus på social hållbarhet, samhällsplanering och strategiskt arbete, policyintegration samt erfarenhet från tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningsmiljöer.

Vi ser gärna sökande med erfarenheter utanför akademin i för programmet relevanta områden. Det är därutöver en fördel om den sökande har använt statistisk analys och kvantitativa metoder i sin forskning och/eller har erfarenhet av undervisning i kvantitativ metod på grundnivå.

För att anknyta till högskolans profilområden är det även meriterande om du i din undervisning och forskning ägnat dig åt frågor som anknyter till digitaliseringens konsekvenser, möjligheter och problem i relation till demokrati, kommunikation, politisk styrning, förvaltning, lärande och samhällsfrågor. Det är även en fördel med erfarenhet av uppdragsutbildning inom området.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till verksamheten.

Vid rekryteringen kommer intervju och referenstagning att användas. Det är därför viktigt med en lista på̊ referenspersoner som kan belysa den sökandes lämplighet för anställningen, t ex samarbetsförmåga, och arbetsmetoder.

Ansökan ska bestå av en elektronisk pdf fil och innehålla:

1. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg

2. En kortfattad redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet
b) pedagogisk skicklighet
c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet  
d) samverkan med det omgivande samhället

3. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

4. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/126
Kontakt
  • Helen Fuchs, Avdelningschef, 035-167234
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 035-167183
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-11-27
Sista ansökningsdag 2019-12-18

Zurück zu Stellenangeboten