Halmstad University, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Vi söker nu en universitetslektor i Träningens Biomedicin med inriktning träningsfysiologi vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för biomekanik och maskinteknik, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examinering i huvudsakligen ämnesområdena humanfysiologi, träningsfysiologi och träningslära inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid program som avdelningen ger inom dessa ämnen, men undervisning kan också förekomma inom närliggande ämnesområden, program och utbildningar på Högskolan i Halmstad.

Undervisning inom (tränings)fysiologi och träningslära sker ur både ett hälso- och sjukdomsperspektiv där teori och praktiska laborativa moment integreras och där sökande ska ha erfarenhet av laborativ likväl som teoretisk undervisning. Majoriteten av undervisningen sker på campus, men viss distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker både på svenska och på engelska.

I arbetsuppgifterna ingår även:

  • forskning och utvecklingsarbete
  • administrativa uppgifter
  • uppdrag inom avdelningen och akademin
  • administrativt kursansvar inom ämnesområdena
  • tidvis programansvar inom huvudområdet Träningens biomedicin.

Inom anställningen ingår också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för utbildning och forskning.  Som universitetslektor ska du bedriva forskning och medverka till att söka externa forskningsanslag, publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter, samt delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)
Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning. Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 
Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.
Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning
Behörig är den som har avlagt doktorsexamen i träningsfysiologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (exempelvis doktorsexamen i ett näraliggande ämnesområde).

Den sökande ska kunna undervisa på både svenska och engelska. Särskilt meriterande är att sökande har erfarenhet av att undervisa och integrera teori med praktiska laborativa moment inom träningsfysiologi och träningslära på högskola eller universitetsnivå. Sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet. Det är särskilt meriterande att ha erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande, samt publicera sin forskning i internationella referentgranskade tidskrifter. Meriterande är även postdoktorvistelse, forskningssamverkan med omgivande samhället, samt erfarenhet av kurs- eller programansvar. Önskvärt är att sökande kan knyta sin forskning till området där Exercise biomedicine research group bedriver forskning, inom exempelvis träning vid muskuloskeletal hälsa och sjukdom.

Du som söker ska bland annat vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare på heltid och kan inledas med provanställning i sex månader. 

Välkommen med din ansökan!

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 230301
Salary Fast lön
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Halmstad
County Hallands län
Country Sweden
Reference number 2022/190
Contact
  • Charlotte Olsson, 0729773521
Union representative
  • Anniqa Lagergren, OFR, 0729773745
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
Published 15.Dec.2022
Last application date 19.Feb.2023 11:59 PM CET

Return to job vacancies